Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWAGO CSW ARTEER


I.Właścicielem sklepu internetowego CSW Arteer jest:

Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Arteer Elżbieta Rybicka
01-864 Warszawie ul. Kochanowskiego 41/21


Tel. 792 207 220

NIP 118-062-68-06
REGON 010690310


Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st Warszawy 468741

 

II.Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy CSW Arteer prowadzi sprzedaż wyłącznie poprzez siec Internetu. Oferta przedstawiona przez sklep CSW Arteer na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 3. Złożenie zamówienia w sklepie CSW Arteer oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
 4.  

  III.Zamówienia

 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie www.arteer.pl/sklep poprzez podanie wymaganych do zamówienia danych Zamawiającego zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub niepełnych danych Zamawiającego.
 7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda Rodzica lub Opiekuna.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym CSW Arteer CSW Arteer
  01-844 Warszawa, ul. Skalbmierska 13
  BRE Bank 61 1140 2004 0000 3002 6127 3906
 9. Sprzedający zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania pocztą internetową lub telefonicznie. Czas ten może ulec wydłużeniu jeśli zamówienie zostało złożone tuż przed lub w trakcie dni uznanych za wolne od pracy.
 10. Wysyłka zamówionych towarów następuje w przeciągu 7 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji
 11. W razie jakichkolwiek przeszkód w realizacji zamówienia Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i podjęcia rozmów o możliwych sposobach lub terminach wywiązania się z zamówienia
 12. Każda transakcja jest potwierdzana fakturą VAT
 13. Zamawiający może odwołać zamówienie pocztą internetową lub telefonicznie, może również wprowadzać korekty w zamówieniu do czasu wystawienia faktury za zamówiony towar.
 14.  

  IV.Warunki i koszty dostawy

 15. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta
 16. Koszty realizacji zamówionej prenumeraty bieżącej kwartalnika „Arteterapia-terapia sztuką w praktyce” przesyłką ekonomiczną Poczty Polskiej pokrywa CSW Arteer, koszty innych sposobów dostawy zamówionych towarów pokrywa Zamawiający.
 17. Informacje o aktualnych kosztach i sposobach dostawy są umieszczone w „Formularzu zamówienia” na stronie internetowej SKLEPU
 18.  

  V.Reklamacje

 19. Wszelkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym CSW Arteer są produktami fabrycznie nowymi i niewadliwymi.
 20. W przypadku jakichkolwiek wad fabrycznych wykrytych przez Zamawiającego gwarantujemy wymianę towaru na nowy, wolny od wad pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.
 21. W przypadku wyczerpania zapasów danego asortymentu Zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej kwoty lub zostanie mu zaproponowany towar alternatywny.
 22. Zamawiający może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny (zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r, Dz.U. nr 22 z 2000r poz. 271) w terminie do 10 dni od otrzymania towaru poprzez zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu na własny koszt.
 23. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 24. W przypadku reklamacji towaru Zamawiający jest zobowiązany do przesłania towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT
 25.  

  VI.Postanowienia końcowe

 26. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Zamawiających zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby CSW Arteer, ma prawo wglądu, poprawiania oraz żądania o wykreśleniu danych z ewidencji.
 27. Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia danych swoich Klientów podmiotom ani osobom trzecim.
 28. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w Sklepie CSW Arteer i do wycofania poszczególnych towarów z oferty. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 29. W sprawach nie uregulowanych w niniejszy Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów.
 30. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego, lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 31. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu jest Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Arteer Elżbieta Rybicka.
 32. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, przy czy zmiany będą wprowadzane z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym, a Zamawiający będą o nich w sposób czytelny poinformowani na stronie internetowej Sklepu.